Jablonec Shambhala Meditation Group

Na Vysine 13
46601 Jablonec n/N Czech Republic
Telephone:+420 777822254
Email: [email protected]
Website: https://jablonec.shambhala.org

Centrum Shambhala Praha

Varšavská 13, Praha 2
120 00 Praha Czech Republic
Telephone:+420 608 263 655
Email: [email protected]
Website: https://praha.shambhala.info