Nynthun - smysly v každodenním život?

Dharma_Art/callig.jpg
Datum:
Neděle 26 listopad 2017 (09:00 -18:30)
Učitelka : Jana Machanderová
Koordinátor : Lucie Václavková
Cena : CZK350
Člen: CZK200
Student: CZK200
Nynthung - den medita?ní praxe - se zam??ením na smyslové vnímání.

P?ij?te s námi strávit den plný medita?ní praxe a zkoumání našeho vnímání sv?ta pomocí smysl?.

Program vede: Jana Machanderová, dlouholetá praktikantka Shambhala buddhismu a kontemplativního um?ní Shambhala Art

Cena: 350,-
?lenové a studenti: 200,-
Cena by nem?la být p?ekážkou k ú?asti.

Za?átek v 9 hod, konec v 16:30, v pr?b?hu pauza na ob?d.

Kontakt: Lucie Václavková, [email protected]

Ú?elem Shambhalového um?ní je prozkoumat kreativní proces, najít naše jedine?né zp?soby vyjád?ení a pln? integrovat celý tento proces do našeho života tak, aby se neodd?loval náš každodenní život, to kdo jsme a naše kreativita. Tento proces buduje d?v?ru a uvol?uje energii. V u?eních Shambhaly se tomu ?íká „pozvednutí v?trného kon?“.

U?ení a cvi?ení prezentovaná na tomto programu jsou o objevování a hraní a o univerzální povaze kreativity a komunikace, která je nám vždy k dispozici.

M?žete zakoušet bohatost svého vnímání, vaší zkušenosti a vaše osobní možnosti vyjád?ení.

S meditací jako základem jsou prezentována nejr?zn?jší cvi?ení (pohybová, hlasová, práce se št?tcem a aranžování objekt?). Toto vše nám pak pomáhá objevovat hloubku našich osobních zdroj? a možností jak m?žeme sami sebe opravdov? vyjád?it.

Shambhalové um?ní je založené na u?ení Dharmických um?ní, která uspo?ádal Chogyam Trungpa Rinpoche, zakladatel medita?ní cesty Shambhala. U?il, že z úhlu pohledu medita?ní disciplíny se všechny naše ?iny mohou stát um?ním.