Shambhalistická domácnost

Praha/_Faradee_Bio_Photo.jpg
Datum: Sobota 4 listopad 2017 (09:00 -18:00) Neděle 5 listopad 2017 (09:00 -15:00)
Učitelka : Deputy Minister of Economy Pillar Faradee Rudy
Koordinátor : Dita Kemp
Prosím, p?ipojte se k nám na jeden a p?l denní program, který bude zkoumat u?ení o shambhalistické domácnosti - co to znamená vytvo?it a být v domácnosti, která je d?stojná, probuzená a radostná.

Sakyong napsal text nazývající se Shambhalistická Domácnost. Tento
text je mocný zp?sob práce s výzvou, jak integrovat u?ení a p?edané
praxe do b?žných ale významných ?inností v každodenním život?.

Program zahrnuje video lung o Shambhalistické domácnosti a obdržení
samotného textu. Jeho ú?elem je spojit Shambhalisty r?zného v?ku,
cesty a demografie aby sdíleli a zkoumali své zkušenosti a inspiraci
ze svých domácností.

Shambhala Domácnost bude nyní prvním textem, který praktikující budou
moci obdržet od linie shambhaly, což je významný moment. Všichni
sdílíme zkušenost z domácností r?zných styl? a forem a všichni nyní
máme p?íležitost vnést shambhalistické principy ješt? hloub?ji do
našich každodenních život? a domov?.

Tento program je otev?ený ?len?m shambhaly, kte?í dokon?ili Shambhala stupe? 5.

Faradee Rudy koordinuje Absoloventský program na mezinárodní Bruselské škole v Bruselu v Belgii a mnoho let pracovala v dalších neziskových vzd?lávacích organizacích. V nedávné dob? jako výkonná ?editelka
centra Livink Peace v Irvine v Kalifornii. Byla vývojovou ?editelkou Shambhala Mountain centra a b?hem svého p?sobení koordinovala mnoho program? v?etn? návšt?vy jeho svátosti Dalai Lamy XIV v roce 2006.
Faradee žila v Shambhala Mountain Centru od roku 2004 do roku 2008.

Feradee provádí medita?ní praxi od roku 2000 a je autorizovanou
u?itelkou v Shambhaly od roku 2010. U?ila na mnoha programech,
medita?ních centrech a jiných organizacích jak v severní Americe tak v
Evrop?. V sou?asné dob? zastává v shambhale funkci zastupující
ministrin? ekonomického pilí?e a je vedoucí vyslankyní mandaly
shambhalistické domácnosti.

Faradee je také interiérová disainérka (www.faradeerudy.com) a píše
blog Meaningful By Design (www.meaningfulbydesign.life). Její nikdy
nekon?ící cestou je vytvo?it eleganci, spole?enskou harmonii, radost a
základní význam ve sv?t?.

Narodila se v Whitehorse v Yukon Territory a vyrostla v
severním Saskatchewanu v Kanad? ale také žila v Brazílii, Japonsku,
USA a nyní v Belgii. Sama se pyšn? nazývá sv?toob?ankou.

Místo konání: Shambhala Praha, Varšavská 13, Praha 2
Kontakt: Dita Kemp, [email protected], 728 473 606
Registrace: registrujte se prosím online na odkazu níže.
Cena: 1200 CZK
Náklady na materiál: 45 USD (?eská verze se ur?í pozd?ji)