Um?ní být ?lov?kem - Víkend o meditaci a základním dobru

CenterFolders/Berlin/mediation-3.jpg
Datum: Pátek 20 říjen 2017 (19:00 -21:00) Sobota 21 říjen 2017 (09:00 -18:00) Neděle 22 říjen 2017 (09:00 -17:00)
Učitelka : Marion Lompa
Koordinátor : Filip Rosenkranc
Kontaktní osoba : Filip Rosenkranc
Cena : CZK1800
Student: CZK1000
Chceme žít smysluplný a d?stojný život ve zdravé spole?nosti a prost?edí. Je to p?irozená pot?eba, zako?en?ná hluboko v našich srdcích. Za?len?ní meditace do našeho života je cestou, jak žít život pln?.

"Meditujeme, abychom pocítili svoje základní dobro. Prost?ednictvím spo?ívání v klidu se u?íme spo?ívat v našem p?irozeném stavu. Vidíme, co vidí osvícené bytosti - základní dobro je základem bytí."
Sakyong Mipham Rinpoche 

Objevení základního dobra v sob? a ve sv?t?

Víkendový program "Um?ní být ?lov?kem" je úvodem do shambhalového u?ení, které propojuje meditaci s b?žným životem, aby nás toto propojení obohacovalo a rozvíjelo. 

Program bude složený z p?ednášek, medita?ní instrukce, meditace a možnosti sdílet svoje zkušenosti.

Program u?í a vede Marion Lompa z Marburgu, dlouholetá praktikantka Shambhala buddhismu, studentka Chögyama Trungpy a Sakyonga Miphama.

Za?átek v pátek 20.10. v 19 hod (prosím p?ij?te v p?edstihu) ve?ejnou p?ednáškou - lze p?ijít pouze na p?ednášku (cena 100,-). P?edpokládaná doba trvání: sobota 9-18 hod, ned?le 9-17 hod.

P?ednášky budou v anglickém jazyce, p?eklad zajišt?n. Po domluv? je možné p?espat v centru.

Místo konání: Shambhala Praha, Varšavská 13, Praha 2
Kontakt: Filip Rosenkranc, [email protected], 728 106 822
Registrace: registrujte se prosím online na odkazu níže (?i výše).

Registrace je platná po zaplacení zálohy ve výši 50 % ceny na ú?et 1465743001/5500. Do poznámky prosím uve?te "Stupe? 1" a Vaše jméno.

 

Shambhala stupe? 1