Jak si ze své mysli ud?lat spojence

Prague/Author_Pic_-_BHH_Studios_1.jpg
DATE:
Pátek 2 prosince 2016 (19:00 -21:00)
Sobota 3 prosince 2016 (09:00 -19:00)
Neděle 4 prosince 2016 (09:00 -17:00)
LOCATION:
Centrum Shambhala Praha
TEACHER_MALE : Acharya Mathias Pongracz
CONTACT : Jeffrey Buehler
Cena : CZK2000
Člen : CZK1600
Student : CZK1000
"Každý mi asi dá za pravdu, že pe?ovat o své t?lo formou cvi?ení, vhodného stravování a relaxace je prosp?šné. Pro? tedy necvi?it i svou mysl?"

Když naše mysl ?ídí dnem i nocí náš život, výcvik naší mysli m?že mít hluboký a dlouhodobý vliv na kvalitu našich životních zkušeností a na náš pocit vlastní hodnoty a sebep?ijetí.

Celovíkendový kurz o meditaci, bd?lé pozornosti a uv?dom?ní - jak pro za?áte?níky, tak pro pokro?ilé praktikanty. Díky meditaci se nau?íme, jak posílit, zklidnit a stabilizovat svou mysl a jak v sob? probudit potenciál k dosažení vnit?ního míru a jasnosti, dokonce i b?hem nejobtížn?jších okamžik? v našich životech.

Na programu budou:

  • meditace v?etn? medita?ní instruktáže
  • p?ednášky k tématu meditace a práce s myslí
  • diskusní skupiny
  • medita?ní interview - možnost pobavit se o meditaci s medita?ními instruktory

Datum: 2. - 4. prosince

Cena: 2000,-
Pro ?leny: 1600,-
Pro studenty: 1000,-

Kurz je postaven na knize "Jak si ze své mysli ud?lat spojence" od Sakyonga Miphama Rinpo?eho a vyu?uje jej Acharya Mathias Pongracz. 


Mathias PongraczAcharya Mathias Pongracz se narodil ma?arským rodi??m v Africe. Po n?kolika letech v Belgii se usadil v Austrálii, kde studoval politické v?dy. Dvacet let pracoval jako televizní reportér.

K Shambhala se p?ipojil v roce 1983 a v letech 1984 a 1985 absolvoval seminá?e s Chögyamem Trungpou Rinpoche. V roce 1992 ho poté Sakyong Mipham Rinpoche požádal, aby s výukou seminá?? pomohl.

Mathias je otcem jedné dcery, nyní sídlí ve Vídni a u?í programy v ?ad? evropských center - v angli?tin?, francouzštin?, n?m?in? a ma?arštin?. P?edtím mimojiné založil Shambhala skupinu v Budapešti a ve Francii p?edstavil program MBSR (mindfulness) v dob?, kdy tam ješt? nebyl znám.

 


“It seems we all agree that training the body through exercise, diet, and relaxation is a good idea, but why don’t we think about training our mind?” 

Since our mind rules our life day and night, training our mind can have a deep and long-term influence on the quality of our life experience and on our feeling of self-worth and self-acceptance.

A full weekend course on meditation, mindfulness and awareness, for both beginners and advanced practitioners. Through meditation we will learn how to strengthen, calm and stabilize our minds, while learning how to awaken the potential within us to achieve peace and clarity, even during the most difficult moments in our lives.

There will be guided meditation, meditation interviews, talks and discussion groups.

Date: December 2-4.

Price: 2000 CZK
Members: 1600 CZK
Student price: 1000 CZK 

The program is based on the book Turning the Mind into an Ally by Sakyong Mipham Rinpoche and will be taught by Acharya Mathias Pongracz.

Acharya Mathias Pongracz was born to Hungarian parents in Africa, where he passed his childhood with 6 other siblings. After some years in Belgium he settled in Austria, where he sutdied political science and interpreting.

For 20 years he worked as television journalist for the Austrian Broadcasting Corporation (ORF) where he was formerly the East European Correspondent. Acharya Pongracz joined Shambhala in 1983 and attended seminary with Chögyam Trungpa Rinpoche in 1984 and again in 1985. When the Saykong (then Sawang) taught his first 3 month seminary at SMC in 1992 he asked Mathias Pongracz to serve on the Seminary teachers faculty.

Mathias also studied closely with Kobun Chino Roshi, with whom he sat many sesshins from 1992 until his paranirvana in 2002. Acharya Pongracz is the former director of Shambhala Training in Vienna and the father of one daughter. From 2006 until spring 2012 Acharya Mathias Pongracz was resident teacher at Dechen Chöling, the european land center of Shambhala Europe in France.

He introduced the MBSR program in France at a time when it was unknown there. A few years ago he started a Shambhala group in Hungary (Budapest). He is currently based in Vienna, and teaches in, French, Hungarian and German, traveling to Shambhala Centers in Eastern Europe, France and other countries.

He also teaches programs on Mindfulness Stress reduction, and has practice in Qi Gong and the art of hosting.